wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Ledeninformatie

Deze pagina bevat gevarieerde informatie, bestemd voor leden van Watersportvereniging Neptunus. Klik op een onderwerp in de volgende tabel, om direct naar het gezochte onderwerp te gaan.

Afval EHBO Takenbeleid
Alcohol Groenvoorziening Vergaderingen
Bardienst Havenreglement Vertrouwenspersonen
Bewaking/beveiliging Hijsen Wasvoorziening
Contributies en bijdragen Koffiemorgen Werken aan je boot
Elektra Sanitaire voorzieningen Winterstalling 

 

 Afval

Huishoudelijk afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde aanwezige containers op het haventerrein. 

Klein chemisch afval, accu’s, hout, e.d. dient u zelf af te voeren naar de gemeentelijke stort. 

 Alcohol

Om te voorkomen dat alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 en om alcoholmisbruik te voorkomen gebruikt onze club de toolkit “Drinken is geen sport. Wij schenken verantwoord”. De tien regels van deze toolkit hangen naast de deur van de bar in het clubschip.

Het is belangrijk dat iedereen in onze club weet wat de regels zijn die er gelden voor alcoholgebruik. Op de website is op een rijtje gezet wat iedereen binnen de vereniging moet weten over de verkoop van alcohol in de kantine. Dit is te vinden onder het kopje Barcommissie. 

 Bardienst

Aantal uren

Alle leden, ook de aspirant leden, ouder dan 18 jaar, zijn verplicht om 2 keer 4 uur per jaar bardienst te draaien in het clubschip. Dit geldt voor de dagen vrijdag, zaterdag en zondag, op de dagdelen middag en avond. 
Koffie (ochtend)diensten worden als bardienst aangemerkt en worden apart ingeroosterd. 
De bardienstregeling staat los van de taakurenregeling. De verplichte bardiensturen dienen naast taakuren uit de taakurenregeling gemaakt te worden.

Barrooster / aanmelden bardienst

Een beperkte periode kun je je zelf inschrijven voor gewenste data, daarna word je ingeroosterd. Op de website is het barrooster te vinden, zodat je kunt zien wie wanneer bardienst heeft en welke dagen nog vrij zijn om jouw bardienst in te roosteren. Het barrooster is (na inloggen) te raadplegen onder het kopje: Activiteiten | Bardiensten | Barrooster. 
Aanmelden kan ook per mail aan de barcommissie.

IVA certificaat

Tenminste één van de personen die bardienst hebben moet in het bezit zijn van het IVA certificaat: Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Dit certificaat wordt uitgegeven door NOC*NSF en de sportbonden. Er wordt door hen ook regelmatig op gecontroleerd of deze verplichting wordt nagevolgd. Lees meer over het certificaat op de betreffende website. Bij het behalen van het IVA certificaat ontvang je van de voorzitter van de barcommissie TIEN barmuntjes.

Vervanging

Kun je onverhoopt geen bardienst draaien op de door jou aangegeven datum dan ben je zelf verplicht om voor vervanging te zorgen (lid, gezinslid of partner). Wijzigingen, d.w.z. ruilen met elkaar, graag via de barcommissie doorgeven. Het schema kan dan gewijzigd worden. 

Bardienst draaien

Voor aanvang van jouw bardienst ontvang je een mail van de barcommissie met de benodigde informatie om bardienst te kunnen draaien, zoals het openen en sluiten en overige belangrijke zaken. Tevens dien je voorafgaand aan je bardienst op de hoogte te zijn van het beleid omtrent alcoholgebruik, waaraan Neptunus zich conformeert. Meer hierover is te vinden onder het kopje Alcohol. 

 Bewaking en beveiliging

Het terrein van de Koornwaard is gesloten met een hek dat open gebeld kan worden middels een mobiel nummer. Het codeslot kan eveneens worden geopend door het invoeren van een code bij het hek. Deze gegevens worden separaat aan het lid verstrekt. Het clubschip is afgesloten met een elektronisch slot dat geopend kan worden met een 'tag' (druppelvormige elektronische sleutel). Tags worden verstrekt tegen betaling van een borgsom. De toilet- en doucheruimte voor gasten is altijd toegankelijk, ook zonder sleutel of tag.

Om en in het clubschip is camerabewaking aanwezig, die door het bestuur geraadpleegd kan worden wanneer er zich een calamiteit heeft voorgedaan.

 Contributies en bijdragen

Ieder lid met een ligplaats betaalt jaarlijks contributie, liggeld en een vergoeding voor te verrichten taakuren. Aan nieuwe leden wordt tevens éénmalig entreegeld in rekening gebracht. 

Contributie

Jeugdleden (< 18 jaar) betalen 50% van de contributie die voor volwassen leden geldt. 
Nieuwe leden die na 30 juni maar voor 1 oktober in de haven komen zijn 50% van het liggeld verschuldigd over dat jaar. 
Nieuwe leden die na 1 oktober lid worden betalen geen contributie over dat jaar. 

Liggelden

Liggelden zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk zomer of winter, en in het water of op de wal. 
Voor bijbootjes, kleiner dan 4 m2 hoeft geen liggeld te worden betaald. 

Vergoeding taakuren

Op grond van de taakurenregeling wordt aan de leden een 'taakurenvergoeding' in rekening gebracht. De taakurenvergoeding kan worden terugverdiend door een vastgesteld aantal uren te werken, volgens deze taakurenregeling.

Entreegelden

Entreegelden worden éénmalig bij nieuwe (aspirant-) leden in rekening gebracht, berekend op basis van het aantal m2 (lengte over alles van het schip x grootste breedte). Daarnaast wordt eenmalig de toename van m2 bij de aanschaf van een nieuw schip in rekening gebracht. 

Leden hebben geen aanspraak op meer dan één ligplaats. In bijzondere gevallen kan het bestuur toestaan dat tijdelijk een tweede ligplaats wordt toegekend. Voor tweede of eventueel volgende ligplaatsen wordt eveneens het entreegeld geheven. De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt door de havencommissaris.

Betaling

Bovengenoemde gelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De toegezonden nota dient binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan, anders vervalt het recht op een geclaimde ligplaats. Voor elke aanmaning wordt 10 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling volgt incasso via een deurwaarder.

Tarieven

Alle tarieven worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Deze zijn te vinden in de notulen van deze vergadering en worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

 EHBO

Op het clubschip de Jack Beton is een AED aanwezig, deze hangt buiten op het terras van het clubschip. 
Tevens is er op het clubschip een lijst beschikbaar van EHBO gecertificeerde personen in de havens. 

 Elektra

Op alle steigers van de Koornwaard zijn elektrameters geplaatst. Daarop is het onderstaande elektrareglement van toepassing: 

  • In de buitenhaven betaalt iedereen per kWh, naar het geldende tarief. Op alle steigers zijn elektrameters geplaatst, met uitzondering van de G-steiger, waar gewerkt wordt met muntautomaten. Aan de G steiger wordt 50 ct per 1,5 kWh betaald. 
  • De meterstand wordt op de ligplaatshouder verhaald. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de kWh meterstand en het afsluiten van het kastje door een eigen slotje. Aan het einde van het vaarseizoen worden de meterstanden opgenomen en dien je je slotje te verwijderen alvorens jouw boot naar de winterstalling gaat. 
  • Op aangeven van het bestuur worden de kWh meters opgenomen door de meetcommissie, bestaande uit drie personen. 
  • Met veelgebruikers worden aparte afspraken gemaakt. 

In de binnenhaven blijft de reeds bestaande regeling van kracht.

 Groenvoorziening

Gedurende het seizoen moet er geregeld geschoffeld en gemaaid worden. Heb je groene vingers en wil je je zelfwerkzaamheid uren hiervoor inzetten, meld je dan aan bij de havencommissaris. 

 Havenreglement

Op de jachthavens is het Reglement van de Jachthavens van toepassing. Ieder nieuw lid heeft deze per email toegestuurd gekregen. Daarnaast zijn er de Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Neptunus. 

 Hijsen

De vereniging beschikt over een eigen kraan. Jaarlijks worden er vóór aanvang van het seizoen 2 hijsdagen georganiseerd en na afloop van het seizoen ook 2 hijsdagen ten behoeve van de winterstalling. Dit gebeurt door de hijscommissie. Indien je je boot in de binnenhaven wilt stallen kun je dit middels het invullen van het hijsformulier aan de hijscommissie doorgeven, via de nieuwsbrief wordt hiervoor een oproep gedaan.
Ook buiten de hijsdagen is de kraan voor hijshandelingen bij uitzondering beschikbaar. Hiervoor kun je contact opnemen met de hijscommissie.

 Koffiemorgen

Op het clubschip wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Dit wordt georganiseerd door de oudere leden van Neptunus. Opgeven kan door contact op te nemen met Jos Buskens via deze link of via telefoonnummer 06-16361638. 

 Sanitaire voorzieningen

Toiletten en douches zijn te vinden onderin het clubschip. Het clubschip is op alle uren toegankelijk met behulp van een 'tag' (elektronische sleutel). Tevens is er rechtsbuitenom een toilet, waar gebruik van gemaakt kan worden als het clubschip gesloten is. 

 Takenbeleid

Aantal uren

Ieder lid onder de 70 jaar met een boot in de haven, is verplicht om 12 uur zelfwerkzaamheid uit te voeren voor restitutie van het werkgeld. Het werkgeld kan in blokken van 4 uur terugverdiend worden. Dit kan alleen voor werkzaamheden die door de havencommissaris of bestuur worden bepaald. 
Ieder aspirant lid is daar bovenop verplicht 3 extra dagen (van 8 uur) zelfwerkzaamheid uit te voeren in zijn aspiranten jaar om normaal lid te mogen worden. Een nieuw lid moet dus 12 + 24 = 36 uur taken verrichten voor de vereniging. 
De bardienstregeling staat los van de werkgeldregeling. De verplichte bardiensturen dienen naast bovenstaande werkuren gemaakt te worden. De bardiensturen komen ook niet voor restitutie in aanmerking. Meer informatie over de bardienstregeling is te vinden onder het kopje bardienst. 

Werken

De (aspirant) leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat deze uren gemaakt worden. De havencommissie zal er voor zorgen dat er werk is en dat er materialen zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zijn zeer divers en kunnen bestaan uit maaien, wieden, onderhoud aan clubschip / havenfaciliteiten en verder wat noodzakelijk is. 
Opgeven kan door contact op te nemen met de havencommissaris.
Er worden ook werkdagen georganiseerd, bijvoorbeeld de snoei- en opruimdag, waar je je voor kan aanmelden. Tevens worden er werkavonden ingepland waarop je je kan melden om te werken. Zie voor de data hiervan de Activiteitenagenda. 

Als de werkuren niet gemaakt worden betekent dat voor leden dat zij hun (extra) werkgeld niet terug krijgen en voor aspirant leden tevens dat zij geen lid zullen worden.

Werkgeld en restitutie

Werkgeld wordt in het begin van het jaar geïnd en wordt het jaar daaropvolgend, door verrekening met door het lid uitgevoerde werkzaamheden (de verplichte bardiensten vallen hier niet onder), gerestitueerd. Het werkgeld bedraagt 120 euro. 
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks invullen van een werkurenbriefje waarop de gewerkte uren van dat jaar moeten worden aangegeven. Via de nieuwsbrief van december wordt dit werkurenbriefje verstrekt en wordt een oproep gedaan om dit aan te leveren. Is de havencommissaris akkoord, dan zet hij zijn handtekening en wordt dit vervolgens door de penningmeester verrekend met de factuur die in het volgende jaar verstuurd wordt. 

Werkgeld wordt in blokken van 4 uur toegekend: 

  • 4 uur werk voor 40 euro 
  • 8 uur werk voor 80 euro 
  • 12 uur werk voor 120 euro 

 Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Jaarlijks wordt een Algemene vergadering gehouden, deze vindt plaats uiterlijk vóór 1 juni en wordt tenminste 30 dagen van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt. Elk lid kan punten op de agenda van de ledenvergadering plaatsen. Deze dienen uiterlijk 14 dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden. 
Gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de vergadering en hebben daar ieder één stem. Jeugdleden en Aspirant leden hebben toegang tot de vergadering maar hebben daar geen stemrecht.

Najaarsvergadering

Naast de algemene ledenvergadering wordt er een najaarsvergadering georganiseerd,

Notulen

De notulen van de vergadering zijn (na inloggen) te vinden onder het kopje: Vereniging | Ledenvergaderingen. 

 Vertrouwenspersonen

WV Neptunus rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken. Een belangrijk aspect daarvan is het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, meer in het bijzonder seksuele intimidatie. De vereniging kent een code ongewenste omgangsvormen. De vereniging heeft twee vertrouwenspersonen benoemd, een mannelijke en een vrouwelijke. Hun contactgegevens treft u hieronder aan.

Contactpersonen:
Wim Bech (06 2427 4821 of stuur email)
Gertrude Habraken, (06 4826 6402 of stuur email)

 Wedstrijden

Door de zeilcommissie worden zeilwedstrijden georganiseerd. Dit zijn de zogenaamde avondwedstijden, de blauwe wimpel, de nachtwedstrijd en Oude Willem. Voor motorboten en zeilboten worden behendigheidswedstrijden georganiseerd en gezamenlijke evenementen, zoals de hemelvaarttocht, de Altena race, de zomeravondtocht en andere watersportgerelateerde gezamenlijke activiteiten. Zie de Activiteitenkalender voor de data.

 Werken aan je boot

Om elkaar niet tot last te zijn en in de Koornwaard ook de natuur niet is het niet de bedoeling dat je op je ligplaats werkzaamheden uitvoert aan de boot. 

Indien je toch werkzaamheden aan de boot wilt uitvoeren, ook al is het maar iets kleins, meld dit dan aan de havenmeester of havencommissaris. Samen met hem zal bekeken worden of er een passend plekje is waar je je klusje kunt uitvoeren. 

 Winterstalling

In de winter kun je je boot in de binnenhaven op de kant stallen. Meer informatie hierover is opgenomen onder het kopje hijsen.

 

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving